โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Training

OutPay Training Schedule Y2019 (ตารางการฝึกอบรมโปรแกรมเงินเดือน OutPay ปี 2562)

หลักสูตรฝึกอบรม: Basic OutPay XE

มกราคม
อ.8 - พ.9 เวลา 9:30 - 16:00
กุมภาพันธ์
อ. 6 - พ.7 เวลา 9:30 - 16:00
มีนาคม
อ. 5 - พ. 6 เวลา 9:30 - 16:00
เมษายน
อ. 2 - พ. 3 เวลา 9:30 - 16:00
พฤษภาคม
อ. 7 - พ. 8 เวลา 9:30 - 16:00
มิถุนายน
อ. 4 - พ. 5 เวลา 9:30 - 16:00
กรกฏาคม
อ. 2 - พ. 3 เวลา 9:30 - 16:00
สิงหาคม
อ.6 - พ. 7 เวลา 9:30 - 16:00
กันยายน
อ. 3 - พ. 4 เวลา 9:30 - 16:00
ตุลาคม
อ. 1 - พ. 2 เวลา 9:30 - 16:00
พฤศจิกายน
อ. 5 - พ. 6 เวลา 9:30 - 16:00
ธันวาคม
อ.3 - พ. 4 เวลา 9:30 - 16:00

ดาวน์โหลด หัวข้อการฝึกอบรม (OutPay Training Agenda)


MAS Training Schedule Y2019 (ตารางการฝึกอบรม MAS ปี 2562)

หลักสูตรฝึกอบรม: MAS

มกราคม
อ.15 เวลา 9:00 -16:00
กุมภาพันธ์
อ.11 เวลา 9:00 -16:00
มีนาคม
อ.12 เวลา 9:30 -16:00
เมษายน
อ.9 เวลา 9:30 -16:00
พฤษภาคม
อ.14 เวลา 9:30 - 16:00
มิถุนายน
อ.11 เวลา 9:30 -16:00
กรกฏาคม
อ.9 เวลา 9:30 -16:00
สิงหาคม
อ.13 เวลา 9:30 -16:00
กันยายน
อ.10 เวลา 9:30 -16:00
ตุลาคม
อ.8 เวลา 9:30 -16:00
พฤศจิกายน
อ.12 เวลา 9:30 - 16:00
ธันวาคม
อ.11 เวลา 9:00 -16:00
การขอเข้ารับการฝึกอบรม

ท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้โดยกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มยืนยันการฝึกอบรม และสแกนส่งทางอีเมล์ support@ControlA.co.th ก่อนวันเวลาในการฝึกอบรม ล่วงหน้า 7 วัน *กรณีท่านต้องการยกเลิกการฝึกอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อรักษาสิทธิ์การฝึกอบรมในครั้งถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกบริการลูกค้า 02-248-1234 # 3 หรือ support@ControlA.co.th ประกาศ วันหยุดทำการประจำปี 2562