โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

Training

OutPay Training Schedule Y2017 (ตารางการฝึกอบรมโปรแกรมเงินเดือน OutPay ปี 2560)

ดาวน์โหลด UPDATE NEW TAX(2017)

หลักสูตรฝึกอบรม: Basic OutPay XE

มกราคม
อ.10 - พ.11 เวลา 9:30 - 16:00
อ.24 - พ.25 เวลา 9:30 - 16:00
กุมภาพันธ์
อ. 7 - พ.8 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 21 - พ. 22 เวลา 9:30 - 16:00
มีนาคม
อ. 7 - พ. 8 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 21 - พ. 22 เวลา 9:30 - 16:00
เมษายน
อ. 4 - พ. 5 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 18 - พ. 19 เวลา 9:30 - 16:00
พฤษภาคม
อ. 9 - พ. 10 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 23 - พ. 24 เวลา 9:30 - 16:00
มิถุนายน
อ. 6 - พ. 7 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 20 - พ. 21 เวลา 9:30 - 16:00
กรกฏาคม
อ. 4 - พ. 5 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 18 - พ. 19 เวลา 9:30 - 16:00
สิงหาคม
อ. 8 - พ. 9 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 22 - พ. 23 เวลา 9:30 - 16:00
กันยายน
อ. 5 - พ. 6 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 19 - พ. 20 เวลา 9:30 - 16:00
ตุลาคม
อ. 3 - พ. 4 เวลา 9:30 - 16:00
อ.17 - พ. 18 เวลา 9:30 - 16:00
พฤศจิกายน
อ. 7 - พ. 8 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 21 - พ. 22 เวลา 9:30 - 16:00
ธันวาคม
อ.12 - พ. 13 เวลา 9:30 - 16:00
อ. 26 - พ. 27 เวลา 9:30 - 16:00

ดาวน์โหลด หัวข้อการฝึกอบรม (OutPay Training Agenda)


MAS Training Schedule Y2017 (ตารางการฝึกอบรม MAS ปี 2560)

หลักสูตรฝึกอบรม: MAS

มกราคม
อ.17 เวลา 9:00 -16:00
กุมภาพันธ์
อ.14 เวลา 9:00 -16:00
มีนาคม
อ.14 เวลา 9:30 -16:00
เมษายน
อ.11 เวลา 9:30 -16:00
พฤษภาคม
อ.16 เวลา 9:30 - 16:00
มิถุนายน
อ.13 เวลา 9:30 -16:00
กรกฏาคม
อ.11 เวลา 9:30 -16:00
สิงหาคม
อ.15 เวลา 9:30 -16:00
กันยายน
อ.13 เวลา 9:30 -16:00
ตุลาคม
อ.10 เวลา 9:30 -16:00
พฤศจิกายน
อ.14 เวลา 9:30 - 16:00
ธันวาคม
อ.19 เวลา 9:00 -16:00
การขอเข้ารับการฝึกอบรม

ท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้โดยกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มยืนยันการฝึกอบรม และแฟกซ์กลับมาที่ 02-619-9119 หรือ สแกนส่งทางอีเมล์ support@ControlA.co.th ก่อนวันเวลาในการฝึกอบรม ล่วงหน้า 7 วัน *กรณีท่านต้องการยกเลิกการฝึกอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันเพื่อรักษาสิทธิ์การฝึกอบรมในครั้งถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกบริการลูกค้า 02-272-3600 หรือ support@ControlA.co.th