โปรแกรมเงินเดือน Payroll Attendance เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan

ControlA Solutions Co., Ltd.
Home | Site map | Contact - Tel. +66 (0) 2 248 1234

HR & Payroll Management

โปรแกรมเงินเดือน (Payroll Software) ที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบุคคลในการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้ความถููกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และลดปัญหาการจ่ายเงินเดือนเกินหรือไม่ถูกต้อง พร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจหลากหลาย ทั้งสำนักงานออฟฟิศทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ได้รับการยอมรับในการออกแบบโปรแกรมเงินเดือนที่ใช้งานได้สะดวก สามารถคำนวณภาษีและได้รับการรับรองการส่งแบบราชการจากรมสรรพากร (ตรวจสอบได้ที่สรรพากร คลิกที่นี่)

Software Components:

 • ระบบงานบุคคล (Personnel Module)
 • ระบบบันทึกเวลา (Time Attendance Module)
 • ระบบเงินเดือน/ค่าจ้าง (Payroll Module)
 • ระบบสวัสดิการ/เงินกู้ (Welfare Module)
 • ระบบฝึกอบรม (Training Module)

โปรแกรมเงินเดือน OutPay ทำงานบนพื้นฐานของระบบ Client/Server โดยใช้ฐานข้อมูลแบบ MS SQL Server 2005/2008 ให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับการเก็บข้อมูลพนักงานจำนวนมาก มีความยืดหยุ่นและฟังก์ชั่นการทำงานที่รองรับตามนโยบายของฝ่ายบุคคลได้หลากหลาย

โปรแกรมได้รับการรับรองมาตรฐานการใช้งานจากทาง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยของโครงการ Thailand Software Yes ในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ของคนไทย

Employee Management
 • บริหารข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลด้านภาษีประกันสังคม ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลอื่นๆ
 • จัดเก็บประวัติการขึ้นเงินเดือน การปรับตำแหน่ง ย้ายแผนก
 • นำส่งการขึ้นทะเบียนพนักงานใหม่ตามแบบของสนง. ประกันสังคม สปส.1-03, สปส.1-03/1 ทั้งแบบรายงานและไฟล์อิเลคทรอนิคส์
 • ตรวจสอบประวัติการเข้างานและทำงานที่ผ่านมาในบริษัทย้อนหลังด้วยเลขที่บัตรประชาชน
Shift Management
 • กำหนดรูปแบบตารางเวลาทำงานได้ทั้งแบบสำนักงานทั่วไป แบบโรงงานอุตสาหกรรม แบบร้านอาหาร
 • ประมวลผลการมาทำงาน ขาดงาน มาสาย ทำงานล่วงเวลา ได้อัตโนมัติและตั้งค่าได้หลากหลายตามนโยบายของฝ่ายบุคคล
 • กำหนดกะทำงานได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือการตั้งกะทำงานวนอัตโนมัติ
Time & Attendance
 • ประมวลผลการมาทำงาน ขาดงาน มาสาย ทำงานล่วงเวลา ได้อัตโนมัติและตั้งค่าได้หลากหลายตามนโยบายของฝ่ายบุคคล
 • ตรวจสอบการทำงานได้ทันที ที่มีนำเข้าเวลาจากเครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบ Real-time Calculation
 • กำหนดการคำนวณค่าสวัสดิการรายวันได้ตามเงื่อนไขการมาทำงาน การมาสาย การทำล่วงเวลา
 • ส่งข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน หรือโปรแกรมเงินเดือนที่ได้มาตรฐานโดยอัตโนมัติ
Payroll
 • ประมวลผลเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการรายเดือน รายการหักสำหรับเวลาทำงาน ภาษี ประกันสังคม
 • รองรับการแบ่งกลุ่มพนักงานในการประมวลผลเงินเดือน เพื่อแยกสิทธิการทำเงินเดือนหรือเงื่อนไขและนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่แตกต่างกัน
 • นำเข้าข้อมูลการจ่ายเงินในหมวดต่างๆ ได้จากไฟล์ Excel
 • กำหนดเงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการรายเดือนได้แบบอัตโนมัติ
Tax & Social Security Fund & Provident Fund
 • ได้รับการรับรองโปรแกรมเงินเดือนในการคำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและการจัดทำแบบภงด.จากกรมสรรพากร (ตรวจสอบได้ที่สรรพากร คลิกที่นี่)
 • คำนวณภาษีได้ทั้งแบบเฉลี่ย แบบตามจริง แบบนายจ้างออกให้ เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ
 • คำนวณและนำส่งเงินสมทบและเงินกองทุนทดแทนกับหน่วยงานประกันสังคมตามแบบ สปส.1-10, กท.20ก
 • กำหนดนโยบายการจัดเก็บกองทุนทดแทนทั้งสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง
Welfare and Loan
 • จัดเก็บประวัติการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานตามสิทธิที่ได้รับในแต่ละปี
 • บันทึกการกู้ยืมเงินของพนักงานพร้อมคำนวณดอกเบี้ยและตั้งให้หักคืนพร้อมการจ่ายเงินเดือน
Basic Training
 • จัดเก็บประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรที่ฝึกอบรม
Audit Log
 • เพื่อตรวจสอบและป้องกันการแก้ไขเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบมีการจัดเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูล
 • การแก้ไขข้อมูลด้านการเงินของพนักงาน ข้อมูลเวลาทำงานที่มาจากเครื่องเวลา ข้อมูลการจ่ายเงินใน Payroll แก้ไขข้อมูลใน Edit Log
OutPay - Database Server
Supported Platforms

MS Windows Server 2003/2008

MS SQL Server 2005/2008 Standard Edition

Memory requirements

2 GB recommended

Disk space required

8GB (database files)

OutPay - Client or Peer-to-Peer
Supported Platforms

MS Windows Microsoft XP/Vista/7

Hardware

PC or 100% compatible workstation

Memory requirements

512 MB recommended

Disk space required

300 MB (program files)

4GB (database files)